Gobaith
Guitar
Pwy ydy pwy?

Arfon JonesArfon Jones (Swyddog Maes gig)

Cafodd Arfon ei benodi yn Swyddog Maes gig pan sefydlwyd yr elusen yn 1999. Cyn hynny, Arfon oedd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cynghrair Efengylaidd yng Nghymru. Arfon sydd wedi ysgrifennu’r cyfieithiad llafar o’r Beibl cyfan, beibl.net. Mae’n efengylwr profiadol, yn weithiwr ieuenctid, ac yn bregethwr. Mae hefyd wedi cyfieithu llawer iawn o ganeuon addoliad cyfoes i’r Gymraeg. Mae Arfon yn briod i Rachel, ac mae ganddo dri o blant – Carys Mair, Seren Ann a Ryan Dafydd

 

 

 

Gwllun o gwendaenda Jenkins (Swyddog Adnoddau gig)

Mae Gwenda’n gweithio fel Swyddog Adnoddau i gig ers 2008. Ers hynny mae hi wedi datblygu nifer fawr o adnoddau ar gyfer ysgolion ac eglwysi ar wefan beibl.net. Ewch yno i weld os oes rhywbeth at eich dant! Mae hi hefyd yn helpu i sicrhau hawlfraint caneuon gwreiddiol, traddodiadol a chyfieithiadau ar gyfer gwefan gobaith.org. “Dw i bob amser yn awyddus i glywed gan ddefnyddwyr y gwefannau. Os oes ganddoch chi syniadau neu os dych chi’n dymuno gweld adnodd penodol yn cael ei ddatblygu yna cysylltwch â mi. Peidiwch â bod yn swil – cysylltwch!”

 

 

Aron TreharneAron Treharne (Cadeirydd gig)

Mae Aron yn wreiddiol o Benygroes, Caernarfon, ond yn byw yng Nghaerfyrddin nawr, yn weinidog gyda Eglwys y Bedyddwyr, Penuel. Mae’n briod ag Elain, ac mae ganddynt ferch fach o’r enw Hanna. Baich ei galon yw i bregethu Crist ac i weld mwy o bobl yn dod i adnabod Iesu Grist yng Nghymru. “Mae’n fraint cael bod yn rhan o waith fel gig, sy’n arf ac yn gymorth i wneud y gwaith o Efengylu a rhannu Gair Duw gyda’r Cymry Cymraeg, yn enwedig plant a phobl ifanc.”

 

 

ceri.darcyCeri Darcy

Mae Ceri’n wreiddiol o Gaerdydd ond bellach yn byw yn Rhydaman ac yn gweithio fel cyfieithydd i’r cyngor sir lleol. Mae hi’n briod â Rhodri, ac mae ganddyn nhw ddau o blant, Gwion a Lea. Mae’r teulu’n rhan o Eglwys Efengylaidd Rhydaman.  “Mae’n wych bod yn rhan o elusen sy’n helpu’r Cymry i ddod i adnabod Duw drwy eu hiaith eu hunain ac sy’n creu llwyth o adnoddau Cymraeg sy’n gallu cael eu defnyddio mewn ysgolion ac eglwysi neu gan unigolion.

 

 

Dewdewii Arwel Hughes (Ymddiriedolwr)

Mae Dewi Arwel Hughes yn hannu o’r Bala. Symudodd o Fangor i Bontypridd yn 1975 i ddarlithio mewn Astudiaethau Crefydd ym Mholitechnig Cymru. Bu’n Ymgynghorydd Diwinyddol Tearfund o 1993 tan ei ymddeoliad yn 2011. Mae’n briod â Maggie ers 47 mlynedd ac mae ganddynt 5 o blant a 5 o wyrion. Bu ar bwyllgor Gobaith ers y cychwyn ac yn ffrind i Arfon Jones ers cyn co!

 “Rydw i’n gweithio gyda gig oblegid fy hiraeth am weld y Gymru Gymraeg yn troi at Grist unwaith eto, ac am fy mod yn ffrindie hefo Arfon Jones ac yn rhannu ei weledigaeth ers oesoedd!”

 

Mary NicholasMary Nicholas (Ymddiriedolwr)

Mae Mary’n wraig i Philip ac yn fam i bedwar (merch a thri mab), ac yn famgu i bump. Mae hi wedi bod yn Gristion ers yn 16 oed. Ers iddi ymddeol o’i gwaith fel darlithydd yng ngholeg Pen-y-Bont ar Ogwr mae hi wedi cyfrannu at waith y Mudiad Ysgolion Cymraeg yn ardal Caerdydd. Buodd yn athrawes Ysgol Sul am flynyddoedd a buodd yn yr Affrig (Uganda) gyda’r eglwys – sef Danescourt Christian Fellowship, lle mae Philip yn ddiacon ac yn drysorydd. Maen nhw’n briod ers dros 40 o flynyddoedd ac yn dal i brofi daioni a thrugaredd Duw yn feunyddiol. “‘Rwy’n gweld gig yn bwysig iawn i Gymru a’r genhadaeth bresennol.”

 

Owain RobertsOwain Roberts (Ymddiriedolwr)

Un o Ben Llyn yn wreiddiol ydy Owain, ond erbyn hyn yn byw yn Aberystwyth ac yn gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol. Fe ymunodd â gig yn mis Mai 2001. Roedd o’n awyddus iawn i fod yn rhan o fudiad sy’n hybu efengylu ymlith Cymry Cymraeg o bob oed. “O ystyried y sefyllfa bresennol, rydw i’n credu ei bod hi’n hanfodol fod ganddon ni, Gristnogion Cymraeg, yr adnoddau a’r gefnogaeth i’n galluogi i dystiolaethu’n effeithiol i’n cyd-Gymry. Fel mae’r enw gig yn dweud, Iesu Grist ydy’r unig wir obaith i’n cenedl.”

 

 

RhysRhys Llwyd

Mae Rhys yn arwain Eglwys Caersalem yng Nghaernarfon ac yn Weinidog hefyd ar ddwy eglwys lai yn Nyffryn Nantlle. Mae’n un o olygyddion Cristion ac yn cynhyrchu ffilmiau byr ynglŷn â’r ffydd Gristnogol o’r enw Torri Syched. Mae gan Rhys a’i wraig Menna galon i weld eglwysi Cymru yn rhannu a byw allan cariad a chyfiawnder Crist mewn gair ac ysbryd.

 

Sara RedwoodSara Redwood (Ysgrifennydd gig ac Ymddiriedolwr)

Ymunodd Sara â phwyllgor gig am ei bod hi’n awyddus i gefnogi Cristnogion Cymraeg. Mae Sara’n byw ym Mhenarth, yn briod i Alex, ac yn fam i dri bachgen. Mae hi’n hoffi rhedeg a siocled, ond ddim ar yr un pryd! Mae hi’n gwneud gwaith ieuenctid gwirfoddol yn ein heglwys ym Mhenarth. “Dw i’n meddwl bod gig yn cynnig cefnogaeth ac adnoddau gwych i ddisgyblion Iesu Grist sydd am dyfu yn eu perthynas gyda Duw ac sydd eisiau dweud wrth bobl eraill am Iesu.” “

 

sion.mSiôn Meredith (Ymddiriedolwr)

Un o raddedigion Bangor ydy Siôn, ond yn byw ger Aberystwyth ers 1987. Mae’n briod â Janet, ac mae ganddynt ddau o blant, Hanna a Huw. Erbyn hyn mae ‘n gweithio i Ganolfan Cymraeg i Oedolion Canolbarth Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth. Cyn hynny buodd yn gweithio i Tearfund ac i CYD. Mae Siôn yn aelod o Eglwys y Santes Fair, Aberystwyth ac yn un o swyddogion gig o’r cychwyn, “…. oherwydd fy awydd i wneud rhywbeth ymarferol, yn nerth Duw, i ddod a gobaith i Gymry Cymraeg.”

 

Simon JeffsSimon Jeffs (Trysorydd gig)

Magwyd Simon yn Swydd Gaerwrangon, astudiodd Ffiseg yn Llundain ac yn Aberystwyth ble cwrddodd â’i gwraig a dechrau dysgu Cymraeg. Maen nhw wedi addoli mewn eglwysi Bedyddwyr a Methodistaidd, ac yn 2002 fe deimlon nhw arweiniad fel teulu i adael eglwys efengylaidd Saesneg i ymuno ag Eglwys Bresbyteraidd Cymru. “Rydyn ni’n disgwyl i Ysbryd Duw symud yn rymus yng Nghymru eto, ac yn gweld gig fel un o’r sianelau y gallai eu defnyddio os ydyn ni’n fodlon.”

 

gwilym tudur

Gwilym Tudur

Magwyd Gwilym yng Nghaerdydd, cyn mynd i’r Coleg ger y lli yn Aberystwyth i astudio Cymraeg a Hanes Cymru. Mae o’n rhan o Eglwys Seion, Baker Sreet yn y dref. Ymunodd gyda phwyllgor gig rhyw ddwy flynedd yn ôl gan ei fod ar dân dros weld Cymru yn dod nôl at Iesu Grist. “Yn wir, does dim lle gwell i hyrwyddo’r achos hwnnw na thrwy fod yn rhan o bwyllgor sy’n darparu a datblygu adnoddau Cristnogol mewn Cymraeg cyfoes. Eisoes mae Duw wedi defnyddio gwaith gig i wneud pethau mawr yng Nghymru.

 

Watcyn JamesWatcyn James

Am ugain mlynedd buodd yng ngweinidog yng nghylch Crosshands a Thycroes, Rhydaman. Bu’n gweithio am ddegawd i Gymdeithas y Beibl i hyrwyddo cenhadaeth eglwys Iesu Grist yng Nghymru. “Rwy’n credu’n gryf bod gan Iesu Grist waith i’w gyflawni yng Nghymru eto ac yr wyf yn gwbl argyhoeddedig bod gan gig gyfraniad i’r dyfodol gobeithiol hwnnw.”