Gobaith
Guitar
Pwy ydy pwy?

Arfon JonesArfon Jones (Swyddog Maes gig)

Cafodd Arfon ei benodi yn Swyddog Maes gig pan sefydlwyd yr elusen yn 1999. Cyn hynny, Arfon oedd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cynghrair Efengylaidd yng Nghymru. Arfon sydd wedi ysgrifennu’r cyfieithiad llafar o’r Beibl cyfan, beibl.net. Mae’n efengylwr profiadol, yn weithiwr ieuenctid, ac yn bregethwr. Mae hefyd wedi cyfieithu llawer iawn o ganeuon addoliad cyfoes i’r Gymraeg. Mae Arfon yn briod i Rachel, ac mae ganddo dri o blant – Carys Mair, Seren Ann a Ryan Dafydd

 

 

Gwllun o gwendaenda Jenkins (Swyddog Adnoddau gig)

Mae Gwenda’n gweithio fel Swyddog Adnoddau i gig ers 2008. Ers hynny mae hi wedi datblygu nifer fawr o adnoddau ar gyfer ysgolion ac eglwysi ar wefan beibl.net. Ewch yno i weld os oes rhywbeth at eich dant! Mae hi hefyd yn helpu i sicrhau hawlfraint caneuon gwreiddiol, traddodiadol a chyfieithiadau ar gyfer gwefan gobaith.org. “Dw i bob amser yn awyddus i glywed gan ddefnyddwyr y gwefannau. Os oes ganddoch chi syniadau neu os dych chi’n dymuno gweld adnodd penodol yn cael ei ddatblygu yna cysylltwch â mi. Peidiwch â bod yn swil – cysylltwch!”

 

llun.o.aron._editedAron Treharne (Cadeirydd gig)
Mae Aron yn wreiddiol o Benygroes, Caernarfon, ond yn byw yng Nghaerfyrddin nawr, yn weinidog gyda Eglwys y Bedyddwyr, Penuel. Mae’n briod ag Elain, ac yn dad i Hanna a Joseff. Baich ei galon yw i bregethu Crist ac i weld mwy o bobl yn dod i adnabod Iesu Grist yng Nghymru. “Mae’n fraint cael bod yn rhan o waith fel gig, sy’n arf ac yn gymorth i wneud y gwaith o Efengylu a rhannu Gair Duw gyda’r Cymry Cymraeg, yn enwedig plant a phobl ifanc.”

Ceri Darcy

ceri.darcy

Mae Ceri’n wreiddiol o Gaerdydd ond bellach yn byw yn Rhydaman ac yn gweithio fel cyfieithydd i’r cyngor sir lleol. Mae hi’n briod â Rhodri, ac mae ganddyn nhw ddau o blant, Gwion a Lea. Mae’r teulu’n rhan o Eglwys Efengylaidd Rhydaman.  “Mae’n wych bod yn rhan o elusen sy’n helpu’r Cymry i ddod i adnabod Duw drwy eu hiaith eu hunain ac sy’n creu llwyth o adnoddau Cymraeg sy’n gallu cael eu defnyddio mewn ysgolion ac eglwysi neu gan unigolion.

 

Owain RobertsOwain Roberts (Ymddiriedolwr)

Un o Ben Llyn yn wreiddiol ydy Owain, ond erbyn hyn yn byw yn Aberystwyth ac yn gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol. Fe ymunodd â gig yn mis Mai 2001. Roedd o’n awyddus iawn i fod yn rhan o fudiad sy’n hybu efengylu ymlith Cymry Cymraeg o bob oed. “O ystyried y sefyllfa bresennol, rydw i’n credu ei bod hi’n hanfodol fod ganddon ni, Gristnogion Cymraeg, yr adnoddau a’r gefnogaeth i’n galluogi i dystiolaethu’n effeithiol i’n cyd-Gymry. Fel mae’r enw gig yn dweud, Iesu Grist ydy’r unig wir obaith i’n cenedl.”

 

 

RhysRhys Llwyd

Mae Rhys yn arwain Eglwys Caersalem yng Nghaernarfon ac yn Weinidog hefyd ar ddwy eglwys lai yn Nyffryn Nantlle. Mae’n un o olygyddion Cristion ac yn cynhyrchu ffilmiau byr ynglŷn â’r ffydd Gristnogol o’r enw Torri Syched. Mae gan Rhys a’i wraig Menna galon i weld eglwysi Cymru yn rhannu a byw allan cariad a chyfiawnder Crist mewn gair ac ysbryd.

 

sara.redwood

Sara Redwood

Ymunodd Sara â phwyllgor gig am ei bod hi’n awyddus i gefnogi Cristnogion Cymraeg. Mae Sara’n byw ym Mhenarth, yn briod i Alex, ac yn fam i dri bachgen. Mae hi’n hoffi rhedeg a siocled, ond ddim ar yr un pryd! Mae hi’n gwneud gwaith ieuenctid gwirfoddol yn ein heglwys ym Mhenarth. “Dw i’n meddwl bod gig yn cynnigcefnogaeth ac adnoddau gwych i ddisgyblion Iesu Grist sydd am dyfu yn eu perthynas gyda Duw ac sydd eisiau dweud wrth bobl eraill am Iesu.” “

 

 

 

Simon JeffsSimon Jeffs (Trysorydd gig)

Magwyd Simon yn Swydd Gaerwrangon, astudiodd Ffiseg yn Llundain ac yn Aberystwyth ble cwrddodd â’i gwraig a dechrau dysgu Cymraeg. Maen nhw wedi addoli mewn eglwysi Bedyddwyr a Methodistaidd, ac yn 2002 fe deimlon nhw arweiniad fel teulu i adael eglwys efengylaidd Saesneg i ymuno ag Eglwys Bresbyteraidd Cymru. “Rydyn ni’n disgwyl i Ysbryd Duw symud yn rymus yng Nghymru eto, ac yn gweld gig fel un o’r sianelau y gallai eu defnyddio os ydyn ni’n fodlon.”

 

gwilym tudur

Gwilym Tudur

Magwyd Gwilym yng Nghaerdydd, cyn mynd i’r Coleg ger y lli yn Aberystwyth i astudio Cymraeg a Hanes Cymru. Erbynn hyn mae Gwil yn astudio’n Rhydychen. Ymunodd gyda phwyllgor gig rhyw ddwy flynedd yn ôl gan ei fod ar dân dros weld Cymru yn dod nôl at Iesu Grist. “Yn wir, does dim lle gwell i hyrwyddo’r achos hwnnw na thrwy fod yn rhan o bwyllgor sy’n darparu a datblygu adnoddau Cristnogol mewn Cymraeg cyfoes. Eisoes mae Duw wedi defnyddio gwaith gig i wneud pethau mawr yng Nghymru.

 

watcyn_edited

Watcyn James

Am ugain mlynedd buodd yng ngweinidog yng nghylch Crosshands a Thycroes, Rhydaman. Bu’n gweithio am ddegawd i Gymdeithas y Beibl i hyrwyddo cenhadaeth eglwys Iesu Grist yng Nghymru. Erbyn hyn mae Watcyn yn fugail ar saith o eglwysi  yng Ngofalaeth y Garn, ger Aberystwyth. “Rwy’n credu’n gryf bod gan Iesu Grist waith i’w gyflawni yng Nghymru eto ac yr wyf yn gwbl argyhoeddedig bod gan gig gyfraniad i’r dyfodol gobeithiol hwnnw.”