logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ti yw’r Un sy’n adnewyddu

Ti yw’r Un sy’n adnewyddu, ti yw’r Un sy’n bywiocáu; ti yw’r Un sy’n tangnefeddu wedi’r cilio a’r pellhau: bywiol rym roddaist im, bellach ni ddiffygiaf ddim. Ti rydd foliant yn y fynwes, rhoddi’r trydan yn y traed; ti rydd dân yn y dystiolaeth i achubol werth dy waed: cawsom rodd wrth ein bodd, ofn […]


Ti, Arglwydd, a greodd y bydoedd

Ti, Arglwydd, a greodd y bydoedd, a threfnaist i’r wawrddydd ei lle, dy allu a daenodd y nefoedd a’th gerbyd yw cwmwl y ne'; gosodaist sylfeini y ddaear a therfyn i donnau y môr, mor fawr yw gweithredoedd digymar a rhyfedd ddoethineb yr Iôr. Ti, Arglwydd, sy’n cynnal y cread a newydd yw’r fendith a […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 28, 2016

Ti, Arglwydd, fu’n dywysydd

Ti, Arglwydd, fu’n dywysydd ar hyd blynyddoedd oes, yn gwmni ac yn gysur, a’th ysgwydd dan ein croes: diolchwn am bob bendith fu’n gymorth ar y daith, anoga ni o’r newydd i aros yn dy waith. Wrth gofio y gorffennol a datblygiadau dyn, rhyfeloedd a rhyferthwy y dyddiau llwm a blin, clodforwn di, O Arglwydd, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 19, 2016

Torrwn fara ar ein gliniau yn gytûn

Torrwn fara ar ein gliniau yn gytûn, torrwn fara ar ein gliniau yn gytûn, a phan rof fy ngliniau i lawr gan wynebu haul y wawr, O Dduw, bydd drugarog wrthyf fi. Yfwn win ar ein gliniau yn gytûn, yfwn win ar ein gliniau yn gytûn, a phan rof fy ngliniau i lawr gan wynebu […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 19, 2016

Ti yr hwn sy’n fôr o gariad

Ti yr hwn sy’n fôr o gariad ac yn galon fwy na’r byd, ar y ddau a blethodd gwlwm boed dy fendith di o hyd: bydd yn gwmni yn eu hymyl, bydd yn gysgod drwy eu hoes, ac ar lwybrau dyrys bywyd nertha’r ddau i barchu’r groes. Yn yr haul ac yn yr awel pan […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Tydi a wnaeth y wyrth, O Grist, Fab Duw

(Pantyfedwen) Tydi a wnaeth y wyrth, O Grist, Fab Duw, tydi a roddaist imi flas ar fyw: fe gydiaist ynof drwy dy Ysbryd Glân, ni allaf tra bwyf byw ond canu’r gân; ‘rwyf heddiw’n gweld yr harddwch sy’n parhau, ‘rwy’n teimlo’r ddwyfol ias sy’n bywiocáu; mae’r Haleliwia yn fy enaid i, a rhoddaf, Iesu, fy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Tra bo adduned dau

Tra bo adduned dau heb golli lliwiau’r wawr a’n cymod yn parhau o hyd yn drysor mawr, O Dduw ein Iôr, rho inni ffydd i gadw’r naws o ddydd i ddydd. Tra bo anturiaeth serch yn llawn o’r gobaith glân, a delfryd mab a merch yn troi yn felys gân, rho help i ni, O […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Tyrd atom ni, O Grëwr pob goleuni

Tyrd atom ni, O Grëwr pob goleuni, tro di ein nos yn ddydd; pâr inni weld holl lwybrau’r daith yn gloywi dan lewyrch gras a ffydd. Tyrd atom ni, O Luniwr pob rhyw harddwch, rho inni’r doniau glân; tyn ni yn ôl i afael dy hyfrydwch lle mae’r dragwyddol gân. Tyrd atom ni, Arweinydd pererinion, […]


Ti sy’n llywio rhod yr amser

Ti sy’n llywio rhod yr amser ac yn creu pob newydd ddydd, gwrando, Iôr, ein deisyfiadau a chryfha yn awr ein ffydd: ynot y cawn oll fodolaeth, ti yw grym ein bywyd ni, ‘rwyt Greawdwr a Chynhaliwr, ystyr amser ydwyt ti. Maddau inni oll am gredu mai nyni sy’n cynnal byd a bod gwaith ein […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Tyrd, Ysbryd Glân, rho d’ olau clir

Tyrd, Ysbryd Glân, rho d’ olau clir I’n harwain drwy yr anial dir; Fel gallom ddilyn hwnnw a roes Ei fywyd trosom ar y groes; Yna, ‘n ôl gorffen ar ein gwaith, Cael gweld ei wedd ar ben y daith. Tyrd, Ysbryd Glân, i’w casglu oll, Dy blant sy’n cyflym fynd ar goll; Oddi wrth […]

 • Gwenda Jenkins,
 • November 10, 2015