logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ellir newid ein gwlad?

Ellir newid ein gwlad? Ellir achub ein gwlad? Ellir troi’n gwlad ‘nôl atat Ti? Plygwn o’th flaen, Lawr ar ein gliniau, Dad. Plygwn o’th flaen, Lawr ar ein gliniau, Dad. Tyrd i newid ein gwlad. Tyrd i achub ein gwlad. Tyrd i droi’n gwlad ‘nôl atat ti. Can A Nation Be Changed?: Matt Redman, Cyfieithiad […]


Edrych arnaf mewn tangnefedd

Edrych arnaf mewn tangnefedd – Dy dangnefedd hyfryd, mae Fel rhyw afon fawr lifeiriol, Yn ddiddiwedd yn parhau: Môr o hedd yw dy wedd Sy’n goleuo’r byd a’r bedd. Maddau fel y cyfeiliornais, Weithiau i’r dwyrain, weithiau i’r de; Maddau drachwant cas fy nghalon I ymado i maes o dre'; Dwg yn ôl f’ysbryd ffôl, […]


Ein Duw

Daethost a throi’r dŵr yn win, peri i’r dall weld yn glir, Does neb sy’n debyg, neb fel ti! Ti sy’n goleuo ein nos, ti wnaeth ein codi o’r ffos, Does neb sy’n debyg, neb fel ti! Ein Duw yw’r mwyaf, ein Duw yw’r cryfaf, Yr unig Un, ti di’r Duw Goruchaf Ein Duw’r iachäwr, […]


Er yr holl ofid sy’n llethu fy myd

Er yr holl ofid sy’n llethu fy myd Mae Enw Iesu’n fwy nerthol; Er yr holl ofn a’r amheuon i gyd, Mae Enw Iesu’n fwy nerthol; Grymoedd sy’n bygwth dinistrio ein ffydd, Wrth enw Iesu, sy’n colli’r dydd; Gwag grefyddoldeb yn fethiant a fydd, Mae enw yr Iesu’n fwy nerthol. Iesu, dy enw sy’n gryf […]


Effesiaid 5: 18b-20

Byddwch yn awyddus i gael eich lenwi â’r Ysbryd. Canwch salmau, emynau a chaneuon ysbrydol i’ch gilydd, a chreu cerddoriaeth i’r Arglwydd yn eich calonnau wrth wneud hynny. Rowch ddiolch bob amser am bopeth yn enw ein Harglwydd Iesu Grist a Duw ein Tad. (Grym Mawl 2: 18b) Effesiaid 5: 18b-20

  • Gwenda Jenkins,
  • June 10, 2015

Enaid gwan, paham yr ofni?

Enaid gwan, paham yr ofni? Cariad yw meddwl Duw, cofia’i holl ddaioni. Pam yr ofni’r cwmwl weithian? Mae efe yn ei le yn rheoli’r cyfan. Os yw’n gwisgo y blodeuyn wywa’n llwyr gyda’r hwyr, oni chofia’i blentyn? Duw a ŵyr dy holl bryderon: agos yw dynol-ryw beunydd at ei galon. Er dy fwyn ei Fab […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 29, 2015

Efengyl tangnefedd, O rhed dros y byd

Efengyl tangnefedd, O rhed dros y byd, a deled y bobloedd i’th lewyrch i gyd; na foed neb heb wybod am gariad y groes, a brodyr i’w gilydd fo dynion pob oes. Sancteiddier y ddaear gan Ysbryd y ne'; boed Iesu yn Frenin, a neb ond efe: y tywysogaethau mewn hedd wrth ei draed a […]


Er mai cwbwl groes i natur

Er mai cwbwl groes i natur yw fy  llwybyr yn y byd ei deithio wnaf, a hynny’n dawel yng ngwerthfawr wedd dy ŵyneb-pryd; wrth godi’r groes ei chyfri’n goron mewn gorthrymderau llawen fyw, ffordd yn union, er mor ddyrys, i ddinas gyfaneddol yw. Ffordd a i henw yn “Rhyfeddol” hen, a heb heneiddio yw; ffordd […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 27, 2015

Er gwaetha’r maen a’r gwylwyr

Er gwaetha’r maen a’r gwylwyr cyfododd Iesu’n fyw; daeth yn ei law alluog â phardwn dynol-ryw; gwnaeth etifeddion uffern yn etifeddion nef; fy enaid byth na thawed â chanu iddo ef. Boed iddo’r holl ogoniant, Iachawdwr mawr y byd; mae’n rhaid i mi ei ganmol pe byddai pawb yn fud; mae’n medru cydymdeimlo â gwaeledd […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015

Engyl glân o fro’r gogoniant

Engyl glân o fro’r gogoniant hedant, canant yn gytûn; clywch eu llawen gân uwch Bethlem, “Heddiw ganwyd Ceidwad dyn”: dewch, addolwn, cydaddolwn faban Mair sy’n wir Fab Duw, dewch, addolwn, cydaddolwn Iesu, Ceidwad dynol-ryw. Mwyn fugeiliaid glywsant ganu a hwy’n gwylio’u praidd liw nos; gwelent Dduw ar ddyn yn gwenu yng ngoleuni’r seren dlos: dewch, […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 19, 2015