Gobaith
Guitar
Am gig

Amcanion

Hyrwyddo’r efengyl mewn partneriaeth gydag eglwysi lleol.

Amcanion yr Ymddiriedolaeth yw hyrwyddo Cristnogaeth efengylaidd ymysg Cymry Cymraeg yng Nghymru drwy’r eglwysi.

Bydd yr Ymddiriedolaeth yn:

 • Hybu efengylu yn y Gymru Gymraeg
 • Darparu adnoddau cyfoes a defnyddiol
 • Annog cynnydd yn yr eglwysi yng Nghymru (yn enwedig ymhlith pobl ifanc)
 • Helpu Cristnogion ifanc sy’n Gymry Cymraeg i ddod o hyd i gyfleon i wasanaethu Iesu Grist – ymhlith eu cyd-Gymry a thramor.

 

Egwyddorion

Dydyn ni ond rhan fach o’r jig-so.

 • Mae gig wedi ei sefydlu i wasanaethu ac ysgogi gweledigaeth a gweithgarwch cenhadol. Mae ein ffocws ar gydweithio gydag eglwysi lleol. Gwasanaethu eraill a chydweithio ag eraill yw’r geiriau allweddol.
 • Duw ei hun sy’n achub pobl ac Ef sy’n galw gweithwyr, ac nid yw’n gwneud ei waith i gyd drwy gyfrwng un corff neu fudiad. Mae gig yn awyddus i gyflawni’r hyn mae Duw am i ni ei wneud mewn cydweithrediad ag eraill. Rydym eisiau bod yn agored i’r cwbl mae’r Ysbryd Glân yn ei wneud yng Nghymru ar hyn o bryd.

 

Gobaith i Gymru

Mae’r gair Gobaith yn crynhoi ein hargyhoeddiad dwfn mai Iesu Grist ydy gwir obaith ein cenedl.

Er fod gig wedi ei sefydlu yn benodol i gyhoeddi’r newyddion da am Iesu Grist i’r Cymry Cymraeg, credwn fod gan Gristnogion ac eglwysi di-Gymraeg gyfraniad pwysig i’w wneud i’r genhadaeth ymhlith y Cymry Cymraeg.

Mae’r dirywiad yn y niferoedd sy’n mynychu addoliad, y nifer cynyddol o gapeli ac eglwysi sy’n cau, a’r ffaith fod cyfartaledd oedran mynychwyr yn uchel iawn yn gallu meithrin ysbryd amddiffynol a mewnblyg. Gwyddom fod eithriadau pwysig, a diolchwn i Dduw amdanynt.

Rydym yn rhoi pwyslais mawr ar ddarparu adnoddau. Credwn fod angen adnoddau cyfoes a deniadol i allugoi’r eglwysi i gyflawni eu cenhadaeth yn fwy effeithiol. Ein prif adnodd yw Gair Duw, a dyna pam mae gig wedi rhoi blaenoriaeth amlwg i beibl.net. Ond mae angen adnoddau eraill hefyd – megis emynau cyfoes. Credwn fod rhaid i’r eglwysi Cymraeg fynd i’r afael â’r angen i newid os ydynt am genhadu’n effeithiol a bod yn eglwysi ffyddlon a pherthnasol yn yr unfed ganrif ar hugain.

 

Sail Ffydd

Mae gig yn aelod o’r Cynghrair Efengylaidd, ac yn rhannu ei Sail Ffydd, sef:

Mae Cristnogion Efengylaidd yn derbyn y datguddiad o’r Duw sy’n dri yn un ac un yn dri fel y’i rhoddwyd yn Ysgrythurau’r Hen Destament a’r Newydd, ac maent yn cyffesu ffydd hanesyddol yr Efengyl a gyflwynir ynddynt. Maent yma’n datgan yr athrawiaethau a ystyriant yn hanfodol i ddealltwriaeth o’r ffydd ac a ddylai esgor ar gariad tuag at ei gilydd, gwasanaeth Cristnogol ymarferol a gofal efengylaidd.

 • Penarglwyddiaeth a gras Duw y Tad, Duw y Mab a Duw yr Ysbryd Glân yn y creu, rhagluniaeth, datguddiad, prynedigaeth a’r farn derfynol.
 • Ysbrydoliaeth ddwyfol yr Ysgrythur Lân, ac o ganlyniad ei bod yn gwbl ddibynadwy ac yn awdurdod goruchaf yn holl faterion ffydd ac ymddygiad.
 • Pechadurusrwydd ac euogrwydd cyffredinol dynoliaeth syrthiedig, gan ei gwneud yn wrthrych digofaint a chondemniad Duw.
 • Aberth ddirprwyol mab ymgnawdoledig Duw fel y cyflawn ac unig sail i brynedigaeth oddi wrth euogrwydd a grym pechod, a’i ganlyniadau tragwyddol.
 • Cyfiawnhad pechadur trwy ras Duw yn unig, trwy ffydd yng Nghrist a groeshoeliwyd ac a atgyfodwyd o’r meirw.
 • Gwaith Duw’r Ysbryd Glân yn goleuo, aileni, mewn-drigo a sancteiddio.
 • Offeiriadaeth yr holl gredinwyr, sy’n ffurfio’r Eglwys fyd-eang, Corff Crist, ac yntau’n Ben iddi, ac sydd wedi ymrwymo trwy ei orchymyn Ef i gyhoeddi yr Efengyl drwy’r holl fyd.
 • Disgwyl ail-ddyfodiad personol a gweledig yr Arglwydd Iesu Grist mewn nerth a gogoniant.

 

Stori gig

Sefydlwyd gig yn Hydref 1999, ac apwyntiwyd Arfon Jones yn Swyddog Maes. (Cyn dod i weithio i gig, Arfon oedd Ysgrifennydd Cyffredinnol y Cynghrair Efengylaidd yng Nghymru)

Mae gig yn ymateb i’r argyfwng ysbrydol a’r dirywiad a welwyd yn yr eglwysi yn ail hanner yr Ugeinfed Ganrif. Mae adnoddau dibendraw ar gael at ddefnydd yr eglwysi di-Gymraeg, ond prin iawn yw’r adnoddau at wasanaeth yr eglwysi Cymraeg.

Pwrpas gig yw hybu lledaeniad yr efengyl ymhlith y Cymry Gymraeg. Fodd bynnag, nid mudiad i wneud y gwaith o efengylu ar ran yr eglwysi yw gig, ond llawforwyn i wasanaethu a chefnogi eglwysi lleol yn eu hymdrechion hwy i rannu’r newyddion da yn eu cymunedau.

 

Cymru – y cefndir

Mae nifer y bobl sy’n gallu siarad y Gymraeg yn cynyddu. Mae’n bwysig fod yr eglwysi Cymraeg a’r weledigaeth i’w cyrraedd gyda’r Efengyl – yn arbennig y bobl ifanc sy’n derbyn addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr ysgol. Rydym eisiau annog yr eglwysi i rannu’r newyddion da am Iesu Grist mewn ffyrdd dealladwy, cyfoes a pherthnasol. Mae angen deunyddiau, adnoddau a hyfforddiant priodol ar yr eglwys yng Nghymru i ymafael â’r her. Mae gig yn gweld fod angen gweithio ar frys yn y maes hwn drwy helpu eglwysi lleol (Cymraeg a Saesneg) i gyrraedd a gwasnaethu siaradwyr Cymraeg.